Strategie CLLD 21+

VIZE „Poodří – dynamický region“

Území působnosti MAS Regionu Poodří se rozprostírá v regionu s osobitým krajinným rázem, jejichž hlavní osu tvoří meandrující řeka Odra. A právě tak jako je dynamická řeka Odra je i dynamický náš region Poodří, který stejně tak přijímá nové výzvy, nebojí se překážek a směřuje k udržitelnému rozvoji svého území.

Region Poodří je místem, jehož obyvatelé žijí spokojeně, protože jsou naplňovány všechny jejich potřeby. Obyvatelé žijí v obcích s plnou občanskou vybaveností, s širokou nabídkou služeb a kvalitní infrastrukturou a ve zdravém životním prostředí. Region je oblastí se stabilní, konkurenceschopnou a diverzifikovanou ekonomikou, ve které se snoubí inovativní a chytrá řešení s tradičními procesy. Poodří je regionem, jež svým obyvatelům nabízí široké uplatnění na trhu práce, ale také aktivní i pasivní rekreační vyžití. V dynamické regionu Poodří je stabilní populace obyvatelstva s vysokým lidským a sociálním kapitálem.

 

 1. Strategický cíl - Zajištění sociálně, ekonomicky a environmentálně vyspělého regionu venkovského charakteru s udržitelným rozvojem pro další generace
  1. Specifický cíl - Stabilní populace obyvatelstva regionu s vysokým lidským a sociálním kapitálem
   1. Opatření - Podpora rozvoje komunitního a spolkového života v obcích
   2. Opatření - Podpora výchovy a vzdělávání
   3. Opatření - Podpora kulturních památek, muzeí a knihoven
   4. Opatření - Podpora místních samospráv a svazků obcí
   5. Opatření - Rozvíjení spolupráce a partnerství
  2. Specifický cíl - Stabilní, konkurenceschopná diverzifikovaná ekonomika regionu využívající moderní, inovativní a chytrá řešení
   1. Opatření - Podpora podnikání v regionu
   2. Opatření - Rozvoj modernizace, automatizace a digitalizace v MSP
   3. Opatření - Rozvoj rostlinné a živočišné výroby a regionální produkce
   4. Opatření - Podpora hospodaření v lesích včetně rozvoje infrastruktury
   5. Opatření - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a turistiky
  3. Specifický cíl - Rozvinutá kvalitativně a kvantitativně adekvátní infrastruktura v regionu
   1. Opatření - Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy včetně cyklo-dopravy
   2. Opatření - Podpora do zlepšení stavu veřejných prostranství
   3. Opatření - Zajištění bezpečnosti obyvatel v obcích
   4. Opatření - Zajištění kvalitní technické infrastruktury
   5. Opatření - Zajištění adekvátní zdravotní a sociální péče v regionu
   6. Opatření - Zajištění udržitelné a kvalitní občanské vybavenosti
  4. Specifický cíl - Ekologicky stabilní životní prostředí
   1. Opatření - Podpora do rozvoje komunitní energetiky
   2. Opatření - Podpora do zlepšení stavu krajinných struktur
   3. Opatření - Podpora do zlepšení stavu zeleně v intravilánu
   4. Opatření - Rozvoj nakládání s odpady a cirkulární ekonomika
   5. Opatření - Podpora EVVO a VUR