Zásady pro udělování a užívání značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“

1. Značka „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“

1.1 Cíl značky

Značka „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“ (dále jen „značka“) byla vytvořena v rámci systému regionálních značek, který rozvíjí Asociace regionálních značek, z.s. (dále jen ARZ). Uděluje se výrobkům spotřebního charakteru, přírodním a zemědělským produktům nebo službám (ubytování, stravování), které splňují certifikační kritéria.

Jejím cílem je zviditelnit region Moravské Kravařsko včetně CHKO Poodří a využít jeho socio-ekonomických výhod. Značka má podpořit místní producenty (zemědělce, živnostníky, malé a střední firmy), kteří v tomto přírodně hodnotném, zdravém území hospodaří šetrně, tradičně a v souladu se zájmy ochrany přírody.

Dalším cílem značky je přispět k udržitelnému cestovnímu ruchu – zkvalitněním rekreačního zážitku turistů tím, že značka garantuje původ výrobku v regionu, šetrnost k životnímu prostředí, kvalitu a přímou návaznost na dané území. Nákup místních výrobků a využívání místních surovin také snižuje zátěž životního prostředí vzhledem ke kratším přepravním vzdálenostem.

1.2 Vzhled značky

Podoba značky je určena grafickým manuálem schváleným zapsaným spolkem MAS Regionu Poodří a ARZ.

Logo je tvořeno grafickou částí, která znázorňuje hlavu krávy v hnědočervené barvě. Skot byl na loukách údolní nivy řeky Odry chován odedávna a stal se tak symbolem celého regionu Moravské Kravařsko. Grafická část je doplněná textem „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“ (viz obrázek).

2. Kompetence / uspořádání

2.1 MAS Regionu Poodří

Zapsaný spolek MAS Regionu Poodří zajišťuje a koordinuje celý systém značení v Moravském Kravařsku. Má právo poskytovat značku. Zodpovídá za udílení a odejímání práv k užívání značky producentům a poskytovatelům služeb, zajišťuje komunikaci a poskytování informací uživatelům značky a novým zájemcům. Zveřejňuje aktuální znění pravidel a kritérií pro udělování značky a také seznam udělených a odejmutých certifikátů. Zajišťuje kontrolu plnění zásad pro udělování a užívání značky a certifikačních kritérií. Stará se spolu s ARZ o propagaci značky, a tedy výrobků, výrobců i prodejních míst, služeb a jejich poskytovatelů. Spolu s ARZ vyhledává finanční zdroje pro fungování systému značení. Koordinuje společné aktivity uživatelů značky.

2.2 Certifikační komise

O udělení práv k užívání značky (certifikátu) pro určitý výrobek, službu a zážitek rozhoduje Certifikační komise (dále jen „komise“), která je ustanovena jednak pro výrobky, jednak pro služby a jednak pro zážitky. Komise má 9-15 členů, a to zástupců výrobců, resp. poskytovatelů služeb a dalších veřejných subjektů. Jako hosté s poradním hlasem mohou být do komise přizváni odborníci.

Každá z komisí (pro výrobky, pro služby, pro zážitky) zasedá nejméně 1x ročně, při jednáních se řídí vlastním jednacím řádem. Termíny zasedání budou zveřejněny alespoň 1 měsíc předem na stránkách www.mas.regionpoodri.cz.

2.3 Asociace regionálních značek, z.s.

Asociace regionálních značek (ARZ, z.s.), zajišťuje koordinaci systémů značení místních výrobků a služeb na národní úrovni. Pomáhá MAS Regionu Poodří ve vyhledávání finančních zdrojů pro systém značení, v marketingu, propagaci a prezentaci značky. Spravuje společný portál o regionálním značení výrobků a služeb. Zajišťuje výměnu zkušeností mezi regiony, které jsou členy systému, a také propagaci a prezentaci systému i jednotlivých značek na národní a mezinárodní úrovni.

MAS Regionu Poodří, komise a také ARZ společně rozvíjí certifikační kritéria a Zásady pro udělování a užívání značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“ (dále i „zásady“).

3. Postup při udílení certifikátu a užívání značky

3.1 Proces udílení certifikátu

Držitelem certifikátu může být právnická i fyzická osoba. Certifikát bude udělen, jestliže výrobek i jeho výrobce / služba (zážitek) i její poskytovatel splní certifikační kritéria (viz příloha č. 1.1, 1.2 a 1.3). Certifikační komise však může zamítnout udělení značky výrobku nebo službě, které jsou v rozporu s cílem značky, odporují morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohly jinak poškodit dobré jméno značky, MAS Regionu Poodří nebo ARZ.

Zájemce o značku (výrobce / poskytovatel služeb) obdrží od MAS Regionu Poodří formulář žádosti o značku (aktuální verze formulářů jsou k dispozici na portálu www.regionalni-znacky.cz), který vyplní a odevzdá MAS Regionu Poodří.

MAS Regionu Poodří zkontroluje formální správnost a úplnost vyplněné žádosti a případně požádá výrobce / poskytovatele služeb o její doplnění nejpozději do 15 dnů po jejím obdržení.

Výrobce / poskytovatel služeb nebo jeho zástupce má právo se zúčastnit jednání Certifikační komise, nemůže ale být přítomen vlastnímu rozhodování komise. Certifikační komise posoudí naplnění certifikačních kritérií a rozhodne o udělení nebo neudělení certifikátu. Své rozhodnutí sdělí MAS Regionu Poodří.

V případě kladného rozhodnutí udělí MAS Regionu Poodří výrobci / poskytovateli služeb certifikát pro daný výrobek nebo službu a uzavře s ním smlouvu o užívání značky. V případě záporného rozhodnutí uvědomí MAS Regionu Poodří žadatele a sdělí mu důvody zamítnutí žádosti.

Na udělení značky není právní nárok.

Všechny údaje uvedené v žádosti budou považovány za důvěrné a budou použity pouze pro účely certifikace výrobků; MAS Regionu Poodří i komise budou postupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3.2 Postup při udílení certifikátu pro výrobky

Žadatel předkládá žádost o značku společně se vzorkem výrobku, případně dodá vzorek výrobku k datu zasedání Certifikační komise. U potravin a nápojů jsou vzorky předmětem degustace. Po zasedání komise mohou být vzorky vráceny výrobci. V případě, že není technicky možné vzorek předložit, nebo nastanou pochybnosti o kvalitě předloženého výrobku, bude výrobek posouzen pověřeným členem Certifikační komise přímo u výrobce nebo na jiném místě, označeném výrobcem.

Výrobce musí na požádání umožnit přístup člena komise do provozovny.

Žádost se podává pro konkrétní výrobek nebo jednotně definovanou skupinu výrobků, kde všechny výrobky shodně plní kritéria uvedená v žádosti (tj. každé kritérium musí plnit i ten „nejslabší“ výrobek ve skupině).

Pokud je výrobce již držitelem platného certifikátu pro jiný svůj výrobek, nemusí v žádosti o certifikát pro další výrobek dokládat splnění kritérií pro výrobce.

Pokud výrobce žádá o opětovné udělení certifikátu (při vypršení platnosti certifikátu) a nedošlo k žádné změně v plnění certifikačních kritérií, lze využít zjednodušený formulář žádosti.

MAS Regionu Poodří předá výtahy ze všech žádostí obsahující popisy výrobků a naplnění certifikačních kritérií podle žadatele Certifikační komisi alespoň 7 dní před jejím zasedáním.

3.3 Postup při udílení certifikátu pro ubytovací a stravovací služby

Některá certifikační kritéria (viz příloha 1.2) platí pouze pro ubytovací nebo pouze pro stravovací služby. Pokud zařízení nabízí zároveň ubytovací i stravovací služby (nejen pro ubytované hosty – tj. veřejná restaurace), musí celé zařízení splňovat kritéria pro oba typy služeb. Poskytovatel si však může vybrat, zda bude žádat o jeden společný certifikát (s propagací zařízení najednou jako celku), nebo zda bude žádat o značku zvlášť pro ubytovací služby a zvlášť pro restauraci (tj. dva certifikáty, propagace obou služeb zvlášť).

V období 3 měsíců od podání žádosti o udělení značky navštíví provozovnu pověření členové Certifikační komise, kteří provedou kontrolu na místě. Návštěva bude předem domluvena s provozovatelem, aby byl provozovatel (nebo kompetentní zástupce) při kontrole přítomen a aby měl připraveny podklady pro hladký průběh hodnocení komise. Žadatel musí komisi poskytnout součinnost a umožnit přístup (nahlédnutí) do provozních prostor zařízení.

V období mezi podáním žádosti a udělením značky může proběhnout také neohlášená návštěva komise v provozovně, která má ověřit vstřícnost vůči zákazníkům a běžný chod zařízení.

Z návštěv komise v provozovně bude vytvořena písemná zpráva. Zjistí-li členové komise, že některá kritéria nejsou uspokojivě splněna, doporučí žadateli nápravu. Ta by měla být zjednána do nejbližšího zasedání komise, není-li to z objektivních důvodů možné, má komise možnost udělit značku podmínečně (s tím, že certifikát nabude platnosti až po zjednání nápravy). Členové komise domluví se žadatelem předem způsob kontroly zjednání nápravy.

Zpráva z návštěvy provozovny bude projednána na nejbližším zasedání Komise, která rozhodne o udělení nebo neudělení certifikátu.

3.4 Postup při udílení certifikátu pro zážitky

Některá certifikační kritéria (viz příloha 1.3) platí pouze pro zážitky, tj. služby v cestovním ruchu (mimo stravovacích a ubytovacích služeb) vázané na konkrétní lokalitu nebo tradiční akci.

V období 1 měsíce od podání žádosti o udělení značky navštíví pověření členové Komise provozovnu (sídlo) žadatele a provedou kontrolu na místě. Návštěva bude předem domluvena s provozovatelem (nebo jeho pověřeným zástupcem), aby byl při kontrole přítomen a aby měl připraveny podklady pro hladký průběh hodnocení Komise. V případě, že zážitek, který je předmětem žádosti, není provozován v době návštěvy Komise, je žadatel povinen připravit pro Komisi dostatečné podklady (programy, fotodokumentaci, statistiky návštěvnosti atp.), které umožní posouzení kvality zážitku. Žadatel musí umožnit přístup do prostor zařízení. V případě, že je to technicky možné, je žadatel povinen umožnit alespoň jednomu členovi Komise vyzkoušet službu (zážitek), který je předmětem žádosti, na svůj účet.

Z návštěvy vypracují členové Komise zprávu, kterou předloží na nejbližším zasedání Komise, která rozhodne o udělení nebo neudělení certifikátu pro zážitky.

3.5. Předčasné ukončení užívaní značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“

Držitel značky může předčasně ukončit smluvní vztah na základě písemné dohody kdykoliv v případě, že došlo ke skutečnosti, která již neumožňuje nadále certifikovaný produkt vyrábět a dodávat zákazníkům nebo poskytovat danou certifikovanou službu/zážitek. V jiném případě může uživatel takto učinit do 30. listopadu daného kalendářního roku tak, aby již nebyl jeho produkt, služba či zážitek zařazen v propagačních materiálech následujícího kalendářního roku.

4. Užívání značky a povinnosti držitelů značky

Právo na užívání značky (certifikát) je nepřenosné a neprodejné. Certifikát platí po dobu 2 let od data vystavení. Nejpozději 1 měsíc před uplynutím této lhůty je nutné podat žádost o certifikát znovu; v případě včasného podání žádosti se platnost certifikátu automaticky prodlužuje do nejbližšího zasedání komise.

Po dobu platnosti certifikátu garantuje výrobce nepřetržité plnění kritérií, která uvedl v žádosti, a je povinen hlásit MAS Regionu Poodří jakékoli změny skutečností uvedených v žádosti, a to písemně, nejpozději do 3 týdnů od vzniku změny. V případě závažných změn MAS Regionu Poodří postoupí informaci o změně komisi, která při nejbližším zasedání rozhodne o nutnosti vystavení nového certifikátu i o tom, jestli certifikát bude vystaven.

Výrobce / provozovatel zajistí, aby certifikovaný výrobek / služba (zážitek) byly značeny způsobem, na kterém se s koordinátorem dohodne při uzavírání smlouvy o užívání značky. Má-li držitel certifikátu vlastní webové stránky, kde prezentuje své certifikované výrobky nebo certifikované zařízení (službu, zážitek), je povinen umístit logo značky (nebo banner o značce) na úvodní stranu, spolu s hypertextovým odkazem na www.regionalni-znacky.cz. Logo může být doplněno textem ve smyslu „Jsme držiteli certifikátu k užívání značky (logo)“

Držitel certifikátu je povinen na vyzvání koordinátora dodávat podklady pro propagaci svého výrobku / certifikovaného zařízení (služby, zážitku), a to bez zbytečného odkladu. Jde zejména o fotografie a texty pro webovou prezentaci výrobku nebo certifikovaného zařízení (služby, zážitku), tištěný katalog a další tiskoviny.

a) certifikované výrobky: musí být prodávány řádně označeny, a to jedním z těchto způsobů:

 • začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě grafického manuálu,
 • označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se značkou, kterou si zakoupí od MAS Regionu Poodří za režijní cenu,
 • razítkem vytvořeným podle grafického manuálu značky, které se otiskne na obal nebo další součásti certifikovaného výrobku,
 • v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou způsob a podmínky značení stanoveny individuálně po dohodě MAS Regionu Poodří s výrobcem, např. označením prodejního pultu či regálu apod.

Koordinátor může s výrobcem individuálně dojednat zvláštní podmínky, např. pokud výrobce nemá zájem značit část své produkce určenou pro specifické odběratele. Tyto požadavky by se měly objevit již v žádosti o značku (ve specifikaci výrobku) a budou součástí smlouvy s výrobcem o užívání značky.

Držiteli certifikátu je doporučeno používat značku také dalšími způsoby dle grafického manuálu, např. na hlavičkovém papíře, reklamních materiálech, vizitkách apod., spolu s textem ve smyslu „Jsme držiteli certifikátu k užívání značky (logo)“.

b) certifikovaná ubytovací nebo stravovací zařízení: držitel označí např. budovu (místo, kde je to možné), a to na viditelném místě z venku tabulí s logem značky,

 • je-li to možné, začlenění značky (loga) do nápisů a informačních materiálů vztahujícím se k certifikované službě,
 • má-li držitel certifikátu vlastní webové stránky, kde prezentuje své certifikované výrobky, certifikované zařízení (službu), nebo zážitek je povinen umístit logo značky (nebo banner o značce) na úvodní stranu, spolu s hypertextovým odkazem na www.regionalni-znacky.cz.

Držiteli certifikátu je doporučeno používat značku také dalšími způsoby dle grafického manuálu, např. na hlavičkovém papíře, reklamních materiálech, vizitkách apod., spolu s textem ve smyslu „Jsme držiteli certifikátu k užívání značky (logo)“.

c) certifikovaný zážitek: držitel označí např. budovu (místo, kde je to možné), a to na viditelném místě z venku tabulí s logem značky,

 • je-li to možné, začleněním značky (loga) do nápisů a informačních materiálů vztahujících se k certifikovanému zážitku,
 • má-li držitel certifikátu vlastní webové stránky, kde prezentuje své certifikovaný zážitek je povinen umístit logo značky (nebo banner o značce) na úvodní stranu, spolu s hypertextovým odkazem na www.regionalni-značky.cz.

Držiteli certifikátu je doporučeno používat značku také dalšími způsoby dle grafického manuálu, např. na hlavičkovém papíře, reklamních materiálech, vizitkách apod., spolu s textem ve smyslu „Jsme držiteli certifikátu k užívání značky (logo)“.

5. Kontroly

Kontrolu plnění certifikačních kritérií a zásad (např. řádné označení výrobků nebo certifikovaného zařízení (služby), kvalita nabízených služeb atd.) provádí osoba pověřená Certifikační komisí (tímto pověřením se musí prokázat). Uživatel značky je povinen s touto osobou spolupracovat a poskytnout jí k nahlédnutí potřebné dokumenty nebo umožnit přístup do provozovny.

Z kontroly bude proveden zápis.

Všechny skutečnosti zjištěné při kontrole budou považovány za důvěrné a budou použity pouze pro účely certifikace výrobků; MAS Regionu Poodří i komise budou postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a se zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností.

6. Poplatek za udělení a užívání značky

Za udělení a užívání značky zaplatí výrobce a poskytovatel služeb poplatek v následující výši:

 • drobní živnostníci (OSVČ) a neziskové organizace: 700,- Kč
 • firmy s méně než 10 zaměstnanci: 2 000,- Kč
 • firmy s 10 a více zaměstnanci: 4 000,- Kč.

Poplatek je určen na pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti, s udělením značky, s marketingem, propagací a prezentací značky.

Poplatek je příjmem MAS Regionu Poodří a je hrazen jednou za dobu platnosti certifikátu, a to na základě podpisu smlouvy o užívání značky po předání certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k datu podání žádosti o udělení či obnovu regionální značky.

7. Prezentace značky

Pro značku bude zajištěna jednotná prezentace a marketing, a to zejména těmito způsoby:

 • prezentace v médiích na mezinárodní, národní i regionální úrovni
 • vytvoření katalogu výrobků a služeb a jeho pravidelná aktualizace
 • vytvoření informačního letáku aj. tiskovin
 • webová prezentace
 • prezentace výrobců, výrobků, služeb a jejich poskytovatelů a značky na regionálních i národních akcích (jarmarky, veletrhy cestovního ruchu apod.)

8. Prodejní místa

Místa prodeje certifikovaných výrobků se mohou stát oficiálními prodejními místy, která mají právo nést speciální označení (samolepku, certifikát, plakát apod.) s logem značky a textem ve smyslu „Zde prodáváme výrobky z Moravského Kravařska“. Oficiální prodejní místa jsou propagována spolu s výrobky na internetových stránkách www.regionalni-znacky.cz, případně v dalších informačních a propagačních materiálech.

Prodejní místa musí splňovat tyto podmínky:

 • Malé nebo střední obchody (kamenné, informační centra, muzea, prodej v hotelích nebo přímo u výrobce apod.). Supermarkety a hypermarkety pouze v případě, že mají místo prodeje certifikovaných výrobků speciálně označené. Vhodnost obchodu jako prodejního místa posoudí individuálně MAS Regionu Poodří.
 • Garance prodeje certifikovaných výrobků: stabilní prodej certifikovaných výrobků minimálně od jednoho výrobce.
 • Místní obchody: prodejní místo se nachází na území Moravského Kravařska (přesné hranice – viz přiložená mapa). Mimo tento region může označení získat pouze obchod prodávající převážně certifikované výrobky.

Prodejním místům bude také doporučeno:

 • mít k dispozici pro zákazníky informace o výrobku, o značce a producentech certifikovaných výrobků (např. letáky, noviny, katalog výrobků)
 • odlišit certifikované výrobky přímo v prodejně – podle možností speciálně označit místo (regál, box, místo na pultu apod.) s certifikovanými výrobky

Míra propagace jednotlivých prodejních míst bude záležet na možnostech koordinátora a také na tom, do jaké míry plní podmínky (počet certifikovaných výrobků, plnění doporučení atd.).

9. Užívání značky dalšími subjekty

Značku mohou používat na základě smlouvy s MAS Regionu Poodří i další subjekty (instituce státní správy, samosprávy, nevládní organizace apod.) sídlící v regionu, které tak mohou podpořit propagaci nebo dobré jméno značky.

Značka může být v tomto případě umístěna na informačních a propagačních materiálech subjektu, na internetových stránkách (s odkazem, prolinkem na oficiální stránky projektu značení), hlavičkových papírech apod., a to s doprovodným textem ve smyslu: „Podporujeme místní výrobky označené značkou Moravské Kravařsko“.

O možnosti a podmínkách užívání značky bude jednat MAS Regionu Poodří s každým subjektem individuálně.

10. Čestné udělení značky pro výrobky

V individuálních případech může Certifikační komise udělit tzv. čestnou značku výrobkům, které nemají komerční charakter (např. umělecká díla, výtvory lidových řemeslníků) a mají vysoký potenciál reprezentovat region.

Pro tyto výrobky platí stejné zásady a certifikační kritéria jako při řádném udělování a užívání značky – s těmito výjimkami:

 • výrobky musí získat minimálně 13 bodů v podmínce jedinečnosti (viz certifikační kritéria – příloha č. 1.1, část B)
 • výrobce (autor) nemusí mít živnostenský list
 • výrobce nebude platit poplatky za udělení a užívání značky
 • výrobky nemusí být zahrnuty do všech forem propagace značky (tak jako řádně certifikované výrobky), vhodnost posoudí MAS Regionu Poodří individuálně podle druhu propagačního materiálu

11. Postup při porušení zásad

Při zjištění porušení zásad nebo certifikačních kritérií vyzve MAS Regionu Poodří uživatele značky k nápravě v přiměřené lhůtě nebo rozhodne o odebrání certifikátu. Rozhodnutí o odebrání certifikátu potvrdí komise při nejbližším zasedání. Detailní postup bude řešen ve smlouvě s výrobcem nebo poskytovatelem služeb.

Po odejmutí certifikátu zaniká právo na užívání značky, uživatel nemá nárok na vrácení zaplacených poplatků.

Při neoprávněném užití značky bude postupováno soudní cestou.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady vstupují v platnost dne 14. 4. 2022.

Případné změny zásad a certifikačních kritérií mohou být provedeny po dohodě MAS Regionu Poodří s ARZ.