Monitoring a vyhodnocování SCLLD

Monitorovací a evaluační činnost týkající se plnění integrovaných strategií je podmínkou pro sledování a vyhodnocování úspěšnosti implementace integrovaných nástrojů v České republice prováděna různými subjekty (MAS, MMR – ORP, ŘO) a je zajišťována různými mechanismy (monitorovací systém, zprávy o plnění integrované strategie, zprávy o pokroku integrovaných nástrojů, evaluace).

Základním nástrojem monitorování integrovaných strategií CLLD (jako součást monitorování EU fondů) je monitorovací systém (pro programové období 2021–2027 se jedná o MS2021+).

V rámci průběžného sledování realizace SCLLD, resp. jednotlivých programových rámců, MAS  2krát ročně zpracovává tzv. Zprávu o plnění integrované strategieve které popisuje vývoj/posun v realizaci SCLLD na svém území působnosti během sledovaného období.

Implementace nástroje CLLD jako celku je monitorována prostřednictvím výroční Zprávy o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR–ORP. Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů shrnuje stav, pokrok a předpokládaný vývoj implementace CLLD a slouží zejména jako podklad pro rozhodnutí na národní úrovni za účelem zefektivnění koordinace a realizace CLLD.

Nositel SCLLD provádí povinnou mid-term procesní a výsledkovou evaluaci realizace a plnění své SCLLD s údaji platnými k jednotnému datu.

MMR–ORP zajišťuje provedení mid-term evaluace realizace CLLD. Dále zajišťuje provedení ex-post evaluace výsledků a dopadů CLLD jako součást závěrečného vyhodnocení programového období realizovaného MMR–NOK. Evaluace implementace příslušných programových rámců SCLLD provádějí dotčené ŘO