Programové období 2014–2020

V programovém období 2014-2020 jsou vymezeny nové programy, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867.

SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje představuje výchozí strategický dokument pro naplňování rozvoje území Místní akční skupiny. Záměrem při realizaci strategie je pak naplnění vytyčených cílů.
Specifický cíl 4.2 - Specifický cíl 4.2

SC 4.2

Specifický cíl 4.2

Projekt řeší realizaci SCLLD MAS RP v letech 2014-2020 s přesahem do 2023. Některé z cílů stanovených ve strategii bude MAS naplňovat prostřednictvím fondů ESI.
OP ZAM - Operační program Zaměstnanost

OP ZAM

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost se zaměřuje na podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a modernizaci veřejné správy. Program rozděluje dotace mezi projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti.
PRV - Program rozvoje venkova

PRV

Program rozvoje venkova

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost…
IROP - Integrovaný regionální operační program

IROP

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program je zaměřen na vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, podporu konkurenceschopnosti, zlepšení veřejných služeb i veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v...
OPŽP - Operační program životního prostředí

OPŽP

Operační program životního prostředí

Mezi hlavní obecně stanovené cíle patří ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima a příspěvek k řešení problémů životního…