OPTP - Operační program technická podpora

OPTP cílí na podporu aktivit Místních akčních skupin (MAS), zejména pokud jde o činnosti související s přípravou, řízením prováděním a aktualizováním integrované strategie (CLLD), zajištění administrativní kapacity MAS a další souvisejí výdaje nezbytné pro realizaci těchto projektů (výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.).