O nás

Místní akční skupina Regionu Poodří, jako občanské sdružení, vznikla v roce 2004 a to 20. dubna 2004 zapsáním do registru Ministerstva vnitra ČR. První aktivity sahají již do roku 2002, kdy svazek obcí Region Poodří zahájil komunikaci na svém území v intencích programu LEADER.

V souvislosti s platností nového Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 byla právní forma sdružení nahrazena zapsaným spolkem. MAS Regionu Poodří předložila žádost o změnu právní formy a k datu 29. 7. 2014 se stala zapsaným spolkem s názvem MAS Regionu Poodří, z.s.

MAS Regionu Poodří, z.s. vznikla za účelem podpory udržitelného rozvoje území, naplňování společných zájmů členů spolku. Její funkcí je také koordinace spolupráce mezi veřejnou správou, neziskovým (občanským) sektorem a podnikatelskou sférou nejen metodou komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen CLLD) a realizací rozvojové integrované strategie území.

Dne 23.12.2020 MAS Regionu Poodří, z.s. splnila podmínky kontroly dodržování standardů místních akčních skupin pro programové období 2021-2027. Následně byla dne 25.8.2021 schválena Strategie CLLD MAS Regionu Poodří, z.s. na období 2021-2027.

MAS jako klíčová instituce pro implementaci metody LEADER

Sdružuje důležité aktéry venkova jako např.:

  • obchodní sdružení, podnikatele
  • obyvatele daného území, občanská sdružení
  • místní politické zástupce
  • profesní organizace
  • kulturní spolky a jiné poskytovatele kulturních či komunitních služeb
  • environmentální spolky a jiné

Komunitně vedený místní rozvoj (Community Led Local Development - CLLD) je jedním z tzv. integrovaných nástrojů realizovaných v ČR v programovém období 2021–2027. Smyslem integrovaných nástrojů je koordinace podpory z různých zdrojů v zájmu posílení jejich společného efektu.

CLLD je integrovaný nástroj spočívající v uceleném souboru operací, realizovaných za účelem splnění cílů a potřeb na subregionální úrovni, který přispívá k dosažení inkluzivního udržitelného růstu a který je prováděn místními akčními skupinami (MAS).

Místní akční skupina (Local Action Group) je subregionální partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí strategii CLLD.

CLLD je zaměřen zejména na rozvoj venkovských oblastí, je realizován v území působnosti místních akčních skupin (MAS). Počet obyvatel území působnosti MAS se pohybuje v rozmezí 10.000 – 100.000 obyvatel a zahrnuje pouze obce do 25 tis. obyvatel.

Komunitně vedený místní rozvoj se zaměřuje na konkrétní území (území působnosti jednotlivých místních akčních skupin), je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé subregionální socioekonomické zájmy, a v nichž na rozhodovací úrovni nemají ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin rozhodovací většinu. Uskutečňuje se na základě strategií jednotlivých místních akčních skupin (strategií CLLD), která je koncipována s ohledem na subregionální potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.

MAS představují partnerství občanů, neziskových organizací, subjektů ze soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí, subjektů) a usilují o zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a rozvoj obcí zapojených do jejího území.

Základní principy metody LEADER

Přístup zdola-nahoru (bottom-up) – tento princip vychází z předpokladu, že lidé žijící a pracující v daném území, znají jeho historii, potřeby a možnosti, a na základě toho se umí nejlépe rozhodnout o dalším vývoji regionu. Díky přístupu zdola a zapojení místních aktérů jsou posilovány místní lidské zdroje a sounáležitost lidí s regionem, kde žijí.

Partnerství veřejných a soukromých subjektů – v rámci MAS vzájemně spolupracují zástupci obcí a jimi/popř. krajem zřizovaných organizací (veřejný sektor) a podnikatelé, občanská sdružení i jednotliví občané (soukromý sektor).

Realizace místní rozvojové strategie – MAS vznikají na venkově, konkrétně na území obcí s méně než 25 000 obyvateli. Každá MAS přitom zpracovává a realizuje místní rozvojovou strategii svého území. Strategie zahrnuje společné vize aktérů z území MAS. Strategie se realizuje pomocí projektů, které naplňují potřeby území a vedou k místnímu rozvoji. Území působnost MAS zahrnuje populační velikost 10 tis. až 100 tis. obyvatel.

Víceodvětvové navrhování a provádění strategie – provádění strategie je založené na součinnosti mezi subjekty i projekty z různých odvětví místního hospodářství. Strategie a projekty propojují různé typy aktivit např. investiční projekty spojené se vzdělávacími akcemi apod., čímž vzniká spolupráce mezi aktéry působícími v regionu.

Podpora inovativních projektů – MAS při realizaci svých strategií uplatňují a podporují inovativní řešení problémů zaváděním nových služeb, produktů nebo přístupů.

Vytváření sítí místních partnerství a spolupráce – MAS vzájemně spolupracují a vyměňují si zkušenosti v rámci partnerských sítí, v ČR např. prostřednictvím Národní sítě MAS ČR, v Evropě prostřednictvím Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova, tzv. ELARD.