Období 2021–2027

Programového období 2021–2027 je v plnémm proudu. Programy byly schváleny a v roce 2022 začalo postupné vyhlašování výzev napříč všemi programy.

SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

VIZE „ Poodří – dynamický region“ Území působnosti MAS Regionu Poodří se rozprostírá v regionu s osobitým krajinným rázem, jejichž hlavní osu tvoří meandrující řeka Odra. A právě tak jako je dynamická řeka Odra je i...
SZP - Společná zemědělská politika

SZP

Společná zemědělská politika

Nástroj podpory rozvoje venkova formou projektových intervencí ze zdrojů zemědělských fondů (EZZF, EZFRV). V rámci strategického plánu SP SZP pro období 2023 – 2027 řeší MAS opatření pro zemědělské podnikání,...
OP TAK - Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OP TAK

Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Cílem je prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje se zapojením MAS identifikovat lokální problémy, a umožnit tak hlubší subregionální dosah podpory především pro malé a střední podniky na venkově a zároveň s...
IROP - Integrovaný regionální operační program

IROP

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských...