Podpora realizace strategie CLLD: Poodří - přívětivý region II

Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011918

Fyzická realizace projektu: 1. 12. 2018 – 31. 12. 2023

Projekt řeší realizaci SCLLD MAS RP v letech 2014-2020 s přesahem do 2023. Některé z cílů stanovených ve strategii bude MAS naplňovat prostřednictvím fondů ESI.

Klíčové aktivity projektu:

  • přípravné, podpůrné činnosti,
  • provozní činnosti,
  • animace strategie CLLD, škol a školských zařízení v OP VVV.

Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Regionu Poodří, z.s. s názvem Poodří – přívětivý region, za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit související s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území. Dalším účelem spolku je zabezpečit udržitelný rozvoj území, naplňováním společných zájmů členů spolku, koordinací spolupráce veřejné správy, neziskového (občanského) sektoru a podnikatelské sféry nejen metodou komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen "CLLD"), ale realizací rozvojové strategie území prostřednictvím mnoha aktivit a činností.

Dalším účelem spolku je zabezpečit udržitelný rozvoj území, naplňováním společných zájmů členů spolku, koordinací spolupráce veřejné správy, neziskového (občanského) sektoru a podnikatelské sféry nejen metodou komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen "CLLD"), ale realizací rozvojové strategie území prostřednictvím mnoha aktivit a činností.

Očekává se zlepšení řídících a administrativních schopností MAS u stávajících zaměstnanců. Změny přispějí k realizaci široké strategie, kterou si MAS naplánovala. V konečném důsledku povedou ke zlepšení podmínek života ve venkovském prostoru. Realizací SCLLD dojde k prohloubení spolupráce, vzájemné komunikace a informovanosti. To vše přispěje k rozvoji společenského života a vzdělanosti, čímž dojde ke zvýšení kvality života na venkově a k celkovému zatraktivnění místa pro život.

Realizací projektu se předpokládá zabezpečení udržitelného života na venkově, posílení podnikatelského prostředí včetně snížení nezaměstnanosti v území. Záměrem je tvorba krajiny, posílení retenční schopnosti a vytvoření podmínek pro zdravý život v regionu. V oblasti školství dojde ke zlepšení výuky, její zatraktivnění a k řešení problémových oblastí dle podmínek jednotlivých školských zařízení.

Realizací SCLLD dojde k prohloubení spolupráce, vzájemné komunikace a informovanosti. To vše přispěje k rozvoji společenského života a vzdělanosti, čímž dojde ke zvýšení kvality života na venkově a k celkovému zatraktivnění místa pro život.

Projekt Podpora realizace strategie CLLD: Poodří – přívětivý region II je spolufinancován Evropskou unií.