Výzva č. 2 Malý LEADER MAS Regionu Poodří

MAS Regionu Poodří, z.s. vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu Malý LEADER MAS Regionu Poodří, z.s. pro projektové záměry, které svým naplněním podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území.

Cílem je zlepšit kvalitu života obyvatel venkova, posílit vzájemnou soudržnost a spolupráci obyvatel regionu, posílit lokální ekonomiku, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví.

Účelem programu je podpořit projekty, které svými aktivitami přispívají k rozvoji území a současně naplňují také integrovanou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Regionu Poodří, z. s. na období 2021 – 2027 (dále jen „SCLLD“).

Příjem žádostí o poskytnutí dotace: 20.1.2023 – 30.4.2023
Celková alokace výzvy: 238 000,- Kč

Více informací